PRIVATLIVSPOLITIK

BILAG 13 – EKSTERN PRIVATLIVSPOLITIK TIL HJEMMESIDE

 

LD Leasing A/S er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13 og artikel 14, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at vi behandler personoplysninger om dig som leasingkunde, hjemmesidebesøgende eller leverandør/samarbejdspartner hos os.

 

DEN DATAANSVARLIGE

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLES

HVORFRA OPLYSNINGERNE INDSAMLES FRA

HVEM DELES OPLYSNINGERNE MED

OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING HERAF

DINE RETTIGHEDER

KLAGE TIL DATATILSYNET

ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK


Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

 

Navn på den dataansvarlige:

LD Leasing A/S

CVR-nr. 43 53 15 65

C/O BRDR. DAN BILER A/S

Ullerup Skovvej 5

3390 Hundested

www.ld-leasing.dk

 

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger:

Dan Branislav

Tlf.nr.: +45 47 98 08 88

Mob.nr.: +45 22 59 59 40

E-mail dan@brdr-danbiler.dk

 

Leasingkunder

Hvis du har indgået eller overvejer at indgå en leasingaftale med LD Leasing A/S, behandler vi som udgangspunkt følgende almindelige oplysninger om dig:

 

Navn eller navn på relevant kontaktperson

Adresse

E-mail

Telefonnummer og/eller mobilnummer

Evt. stilling

Kopi af kørekort /pas

CPR-nr.

Kreditoplysninger (løn, pension, anden indkomsttype, SKAT)

Ordrehistorik

Faktura- og betalingshistorik

Registreringsattester

Oplysninger om strafbare forhold

Evt. GPS-koordinater

Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnummer og/eller mobilnummer

Evt. stilling

Ordrehistorik

Faktura- og betalingshistorik

det pågældende tredjeland/den virksomhed i tredjelandet af EU-Kommissionen er vurderet som et land/virksomhed, der generelt enten via lovgivning eller andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelses niveau af personoplysninger, der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen,

at den pågældende modtager har tilsluttet sig et godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsordning eller

den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules).

 

Du bestemmer naturligvis selv om du ønsker at afgive de efterspurgte oplysninger. Vi gør dog opmærksom på at vi i nogle situationer ikke har mulighed for at rådgive dig eller indgå aftale med dig om vores ydelser, hvis ikke du afgiver de efterspurgte oplysninger. Dette skyldes at vi i en række situationer er underlagt forskellige lovmæssige krav, der forpligter os til at indhente de pågældende personoplysninger om dig.

 

Formålet

Formålet med behandlingen afhænger altid af det konkrete forhold. Overordnet set behandler vi oplysninger om dig i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af leasingaftaler, herunder indledende kreditværdighedsundersøgelser, kundekendskabsprocedurer, generel kundeservice, fakturering, betaling, eventuel inkassoprocedure mv.

 

Lovgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b, idet behandlingen er nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af leasingaftalen indgået mellem os. Derudover er retsgrundlaget vores retlige forpligtelse, idet vi skal overholde forskellige lovkrav for eksempel bogføringsloven, lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om registrering af køretøjer, kreditaftaleloven mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

Vi kan endvidere have en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, fx ved at dele dem med leverandører eller samarbejdspartnere mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

 

I særlige tilfælde, hviler vores behandlingsgrundlag på et samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

 

Besøgende på vores hjemmeside

Hvis du besøger vores hjemmeside, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af ld-leasing.dk. De pågældende oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, dine søgetemaer, din IP-adresse, din netværkslokation og informationer om din computer. Vi henviser i den forbindelse til vores Cookiepolitik[AVW1] , som finder anvendelse, når du besøger vores hjemmeside.

 

Formålet

Formålet er at optimere brugeroplevelsen for dig på vores hjemmeside, at genere statistikker om hvilke sider der besøges på hjemmesiden og at foretage markedsføring, herunder retargeting på bl.a. Facebook, sidstnævnte forudsat du har samtykket til marketing cookies.

Lovgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a samt vores legitime interesse i løbende at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1 litra f.

 

Leverandører eller andre kommercielle samarbejdspartnere

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os – som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med – behandler vi som udgangspunkt følgende oplysninger:

 

Formålet

Formålet med vores behandling af oplysningerne er leverandørstyring ifm. leverance af bestilte varer eller tjenester samt betaling heraf. Formålet med vores behandling er at varetage vores leverandør- og/eller samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og til opfyldelse af vores forpligtelser i relation hertil.

 

Lovgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være et aftaleforhold, der er etableret eller er under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og LD Leasing A/S, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b.

 

Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk LD Leasing A/S’ legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

 

Retsgrundlaget kan endvidere være vores retlige forpligtelse til at overholde forskellige lovkrav for eksempel bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

Vi indsamler som udgangspunkt oplysninger fra dig selv og fra offentlige myndigheder, herunder bl.a. SKAT og politiet. Vi kan dog også indhente oplysninger om dig fra andre tredjemænd, eksempelvis fra leverandører, forhandlere, kreditoplysningsbureauer, samarbejdspartnere mv.

I det omfang, der er et lovligt formål og overførselsgrundlag, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

 

Dette kan være offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, værksteder, forhandlere eller bilimportører, kreditoplysningsbureauer og/eller eksterne samarbejdspartnere. For brugen af cookies og deling med tredjeparter, henvises der til vores Cookiepolitik for yderligere oplysninger herom.

 

Derudover benytter vi os af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af os.  Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål.

 

Vi overfører som udgangspunkt alene dine personoplysninger til lande indenfor EU/EØS. Såfremt vi måtte overføre til modtagere i tredjelande, forudsætter det, at:

 

Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS ved at henvende dig til kontaktpersonen i pkt. 1.

 


Leasingkunder

Oplysninger, som er indsamlet i relation til et kundeforhold, gemmes, så længe de er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er behandlet. Som udgangspunkt gemmer vi dine oplysninger, så længe du er kunde hos os. Vi vil dog løbende slette oplysninger, der ikke længere er nødvendige eller lovligt kan behandles.

 

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

 

Når du ikke længere er kunde hos os, er vi i henhold til en række særlove, herunder hvidvask- og bogføringsloven forpligtet til at gemme en række oplysninger om dig i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

 

Besøgende på vores hjemmeside

Oplysninger, indsamlet om din brug af LD Leasing A/S’ hjemmeside, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik, hvorfor der henvises hertil.

 

Leverandører eller andre kommercielle samarbejdspartnere

Oplysninger som stammer fra en samarbejdsrelation opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for LD Leasing A/S at kunne dokumentere relationen.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kontaktpersonen anført i pkt. 1.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Nærmere vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Vi opdaterer løbende vores privatlivspolitik. Den gældende version er den, som til enhver tid kan tilgås på vores hjemmeside.

 

Version 1.0 af 27. april 2023

 [AVW1]Der skal laves en cookiepolitik